Serveis

Àrea Fiscal i Tributària

 • Empreses i autònoms
 • Planificació Fiscal
 • Gestió de tots els tributs i models
 • Fraccionament i ajornaments de pagaments
 • Inspeccions, recursos i reclamacions

Àrea Comptable

 • Comptabilitats, anàlisi d’estats, emissió d’informes
 • Elaboració de Plans de Comptabilitat a mida
 • Elaboració i legalització dels Llibres Oficials de Comptabilitat
 • Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil
 • Règims especials: fundacions, associacions

Àrea Jurídic-Mercantil

 • Assessorament jurídic d’empreses
 • Constitució de Societats en 48 hores
 • Planificació d’estructures societàries
 • Redacció i revisió de contractes
 • Resolució de conflictes societaris
 • Registre de Marques i Patents

Àrea Laboral

 • Assessorament i Gestió Laboral d’empreses i autònoms.
 • Acomiadaments
  Reclamacions de Quantitat, Drets, Sancions, Recursos
 • Inspeccions Laborals
  Contractes, Nòmines, Assegurances Socials i IRPF
 • Prestacions
  Incapacitat Temporal, Jubilacions, etc
 • Règims especials

  Autònoms, Empleats de Llar, Agrari etc.

  Servei de mediació, arbitratge, conciliació i negociació

  ERO (Expedients de Regulació d’Ocupació)

  Informes de Costos Salarials

  Estrangeria

  Prevenció de Riscos Laborals

  Gestió i Inscripció en el Registre d’empreses Acreditades REA

Consultoría

 • Enginyeria

  Adequació de locals de negoci, adaptació a normatives vigents

  Legalització d’instal·lacions, projectes

 • LOPD
  Actuació i implantació de les normes vigents en matèria de protecció de dades
 • Medi ambient
  Disseny i implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi ambient
 • Successions

  Estudis, planificació i gestió fiscal de successió del patrimoni familiar o empresarial

  Assessorament en Dret de Successions

  Acta de Notorietat de Declaració d’Hereus

  Impost de Successions

Àrea Immobiliària

 • Compra-venda, traspàs i arrendament de finques
 • Administració de lloguers
 • Assessorament i gestió immobiliaria
 • Per més informació visiteu la nostra web de serveis immobiliaris a: www.fincasandreu.com

Correduria d’assegurances

 • Contractació de Qualsevol tipus d’assegurances
 • Assessorament, gestió i tramitació de sinistres
 • Estudis personalitzats